Tytuł szkolenia

Intensywne treningi językowe - Formalny angielski (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

16-05-2018, 17-05-2018, 18-05-2018

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych - 3 dni zajęć w godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Aktywne warsztaty językowe – praca w parach, role play, panel dyskusyjny, praca z tekstem

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

570.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej posługujący się językiem angielskim w pracy zawodowej, współpracujący z partnerami zagranicznymi

Cele

Uzyskanie poszerzonych kompetencji językowych w kontekście formalnym, w tym – mówienia w sposób bardziej dyplomatyczny; rozróżnianie stylu nieformalnego i oficjalnego zarówno w wypowiedziach, jak i dokumentach.

Program

Sytuacje wymagające użycia stylu oficjalnego (obrady, wystąpienia, listy formalne, raporty); różnice między językiem codziennym a formalnym (dobór słownictwa, elementy gramatyki, struktura wypowiedzi); uprzejme, ale stanowcze prezentowanie swojej opinii i reagowanie na wypowiedzi innych; różnicowanie siły przekazu – od łagodnego do kategorycznego; zamiana stylu nieformalnego na formalny i odwrotnie; dobór właściwego rejestru językowego