Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające

Zachęcamy pracowników administracji publicznej (i nie tylko) do przystępowania do egzaminów z pięciu języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski), które Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przeprowadza w ramach Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

Dlaczego warto zdawać egzamin językowy w KSAP?

Certyfikat wydany przez Krajową Szkołę Krajowej Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego jest honorowany w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej oraz przy ubieganiu się o przyjęcie do służby dyplomatyczno-konsularnej.

Kto może przystąpić do egzaminu językowego?

Do postępowania sprawdzającego poziom znajomości języka obcego mogą przystępować pracownicy urzędów administracji publicznej oraz osoby niezwiązane zawodowo z administracją publiczną, pod warunkiem uruchomienia Postępowania Sprawdzającego z danego języka dla pracowników administracji publicznej.

Kiedy i gdzie odbywają się egzaminy?

Egzaminy pisemne odbędą się 30 i 31 marca, a ustne 6 i 7 kwietnia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56. Daty egzaminów z poszczególnych języków zostały zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca 2017 r. na formularzu dostępnym w plikach do pobrania.

Wypełniony formularz należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Szkoły lub przesłać pocztą na adres: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za udział w postępowaniu.

Cena egzaminu

Dla pracowników administracji publicznej opłata za przystąpienie do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wynosi 400 zł za egzamin z jednego języka obcego. Dla osób spoza administracji publicznej cena ta wynosi 1000 zł.

Egzamin może być również przeprowadzony w trybie indywidualnym, w uzgodnionym z kandydatem terminie i wówczas jego cena wynosi 2250 zł.

Zdający wnoszą opłatę za egzamin z języka obcego na nw. konto KSAP jednocześnie ze złożeniem formularza zgłoszeniowego, nie później niż na 10 dni roboczych przed datą egzaminu. Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego przesyła pocztą elektroniczną powiadomienie o zakwalifikowaniu do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego na 5 dni roboczych przed datą egzaminu.

Konto

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 54
numer: PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899 BIC: PKOPPLPW

Organizacja egzaminów

Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające poziom znajomości języka obcego składa się z 2 części: pisemnej i ustnej. Do części ustnej dopuszczone są osoby, które uzyskają minimum 50% punktów możliwych do uzyskania za część pisemną.

Prosimy o zgłoszenie się na egzamin z dokumentem tożsamości około 10 minut przed godziną jego rozpoczęcia.

Kontakt

Informacje na temat Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego można uzyskać w Ośrodku Kształcenia Stacjonarnego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Tel. +48 22 60 80 211
E-mail: lps@ksap.gov.pl

Pliki do pobrania