Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające

Zachęcamy pracowników administracji publicznej (i nie tylko) do przystępowania do egzaminów z języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski), które Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przeprowadza w ramach Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego. Certyfikaty Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wydawane są na poziomie średniozaawansowanym (B2) i zaawansowanym (C). 

Dlaczego warto zdawać egzamin językowy w KSAP?

Certyfikat wydany przez Krajową Szkołę Krajowej Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego jest honorowany w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej oraz przy ubieganiu się o przyjęcie do służby dyplomatyczno-konsularnej.

Kto może przystąpić do egzaminu językowego?

Do postępowania sprawdzającego poziom znajomości języka obcego mogą przystępować pracownicy urzędów administracji publicznej oraz osoby niezwiązane zawodowo z administracją publiczną, pod warunkiem uruchomienia Postępowania Sprawdzającego z danego języka dla słuchaczy KSAP.

Kiedy i gdzie odbywają się egzaminy?

W 2018 roku egzaminy pisemne odbędą się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56 w następujących terminach:

  • 29.01 8:30 – 11:00 egzamin pisemny z języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
  • 2.02 8:30 – 11:30 egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C)
  • 8.02 8:30 – 11:30 egzamin pisemny z języka francuskiego na poziomie zaawansowanym (C)
  • 16.02 8:30 – 11:00 egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
  • 23.02 8:30 – 11:00 egzamin pisemny z języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
  • 2.03. 8:30 – 11:00 pisemny z języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (C) – pod warunkiem zgłoszenia się  do egzaminu 3 pracowników administracji

Terminy egzaminów ustnych zostaną ustalone na etapie kwalifikacji do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego. W przypadku wyznaczenia terminu Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego z kolejnego języka, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 stycznia 2018 r. na formularzu dostępnym w plikach do pobrania dostępnych od 1.12.2017 r.

Wypełniony formularz należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Szkoły lub przesłać pocztą na adres: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za udział w postępowaniu.

Cena egzaminu

Opłata za przystąpienie do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wynosi 400 zł za egzamin z jednego języka obcego.

Egzamin może być również przeprowadzony w trybie indywidualnym, w uzgodnionym z kandydatem terminie i wówczas jego cena wynosi 2250 zł.

Zdający wnoszą opłatę za egzamin z języka obcego na nw. konto KSAP jednocześnie ze złożeniem formularza zgłoszeniowego. Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego przesyła pocztą elektroniczną powiadomienie o zakwalifikowaniu do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

Konto

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 54
numer: PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899 BIC: PKOPPLPW

Organizacja egzaminów

Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające poziom znajomości języka obcego można zdawać na poziomie zaawansowanym (odpowiadający poziomowi C) lub na poziomie średniozaawansowanym (odpowiadający poziomowi B2). Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej.

Prosimy o zgłoszenie się na egzamin z dokumentem tożsamości około 10 minut przed godziną jego rozpoczęcia.

Kontakt

Informacje na temat Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego można uzyskać w Ośrodku Kształcenia Stacjonarnego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Tel. +48 22 60 80 211
E-mail: lps@ksap.gov.pl (link sends e-mail)

Pliki do pobrania