Trenerzy edukatorzy, ERASMUS+

Trenerzy szkoleniowi Programu Erasmus + siedzą w ławkach i dyskutują

Projekt szkoleniowy Trainers Educators Training Course jest realizowany przez KSAP we współpracy z łotewską Szkołą Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA) – partner wiodący oraz z fińskim Instytutem Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS).

Cel projektu

Doskonalenie kluczowych kompetencji trenerów administracji publicznej i wyposażenie ich w nowe umiejętności.

Termin realizacji

Projekt będzie realizowany przez 22 miesiące, od grudnia 2017 r. do września 2019 r.

Forma realizacji

Międzynarodowy zespół trenerów/ekspertów z krajów partnerskich (Polska, Łotwa, Finlandia) opracuje założenia do realizacji innowacyjnych szkoleń dla prowadzących zajęcia. Tematy i metodologia realizacji szkoleń zostaną upowszechnione w formie wytycznych wśród personelu szkoleniowego ww. krajów.

Projekt zakłada wspólną pracę trenerów nad siedmioma modułami, obejmującymi następujące zagadnienia:

  • Wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniach  (Digital Dimension in Training)
  • Myślenie projektowe i projektowanie usług  (Design Thinking)
  • Innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się: odgrywanie ról, gry symulacyjne  (Innovative   approach to learning and teaching: role place, simulation games)
  • Interaktywne metody pracy z grupami    (Interactif ways of working with groups)
  • Skuteczny trener (Effective Trainer)
  • Planowanie i wdrażanie (Planning and delivering)
  • Profesjonalny rozwój i inspiracje  (Professional Development and Inspirations)

Trenerzy pracują wspólnie nad przygotowaniem ww. zagadnień. Podsumowanie prac trenerów planowane jest w trakcie trzech spotkań trenerów, które odbywać się będą kolejno w każdym z krajów partnerskich. Pierwsze spotkanie trenerów odbyło się w dniach 25-27.04.2018 r. w KSAP, kolejne  planowane są jesienią 2018 r. (Helsinki) i wiosną 2019 r. (Ryga).

Zaprojektowane przez trenerów szkolenia będą następnie prezentowane wyselekcjonowanej grupie trenerów administracji publicznej w każdym z ww. krajów. Projekt zakończy międzynarodowa konferencja w Rydze, której celem będzie zaprezentowanie wypracowanych wytycznych. Materiały zostaną przetłumaczone na języki krajów partnerskich i rozpowszechnione w administracji publicznej Polski, Łotwy i Finlandii oraz na szczeblu międzynarodowym (DISPA, OECD, ONZ).

Program ERASMUS+

Projekt Trainer Educator Training Course jest finansowany w ramach programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020). Budżet projektu wynosi 79 998 Euro.

Logo Programu Erasmus    logo łotewskiej szkoły administracji publicznej   logo fińskiego instytutu HAUS