Projekty unijne

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej korzysta z funduszy unijnych, które wspierają profesjonalizację naszego systemu kształcenia.

Europejski Fundusz Społeczny

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej zrealizowała projekt o nazwie „Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: „Dobre Rządzenie” (Działanie 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”). Projekt był realizowany od 2008 r. do końca 2014 r.

Dzięki projektowi słuchacze KSAP odbyli liczne wizyty studyjne. Służyły one pogłębianiu ich wiedzy i doświadczeń w zakresie sposobów funkcjonowania instytucji UE czy różnych aspektów polskiej obecności w UE, sposobu realizacji interesów i prowadzenia polityki europejskiej przez inne kraje UE, funkcjonowania administracji odwiedzanych państw.
Więcej informacji na stronie projektu

Program Leonardo da Vinci

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej korzystając ze wsparcia finansowego uzyskanego z Komisji Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” zrealizowała dwa projekty: „Think Ahead! - europejski urzędnik państwowy w XXI wieku” oraz „Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie wprowadzania zasad etyki i ich nauczania dla pracowników administracji publicznej”.

Think Ahead! - europejski urzędnik państwowy w XXI wieku

Dzięki projektowi słuchacze KSAP odbyli dwumiesięczne staże zagraniczne. Uczestnictwo w projekcie umożliwiło słuchaczom KSAP wsparcie w zdobyciu nowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji oraz wykorzystanie sprawności już zdobytych. Celem projektu było również zwiększenie mobilności przyszłych pracowników administracji publicznej, poprzez wsparcie ich kreatywności i kwalifikacji interpersonalnych pierwiastkiem międzynarodowym.
Więcej informacji na stronie projektu

Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie wprowadzania zasad etyki i ich nauczania dla pracowników administracji publicznej

Partnerami KSAP w tym projekcie były czeski Institut pro veřejnou správu Praha, niemiecka Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin oraz portugalski Instituto Nacional de Administracao. Celem projektu było przeprowadzenie badań porównawczych na temat szkoleń pracowników administracji publicznej w zakresie zasad etyki w krajach partnerskich oraz zaproponowanie najlepszych rozwiązań dla wspomnianych zagadnień w celu poprawy jakości szkoleń, a tym samym wydajności pracy pracowników administracji publicznej. 
Więcej informacji na stronie projektu