Argonauci - zagraniczne wizyty studyjne

Przy stole siedzą trzy kobiety i mężczyzna. Nie widać ich twarz. Na stole stoją filiżanki. Pan gestykuluje rękoma.

Program służy promocji i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej oraz identyfikacji dobrych praktyk w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Celem programu „Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej” jest przeniesienie najbardziej efektywnych praktyk w dziedzinie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania do polityk publicznych.

Program zakłada umożliwienie uczestnikom udziału w krótkich (do 10 dni), zagranicznych wizytach studyjnych lub tzw. job shadowing w partnerskich instytucjach, zapoznanie się z rozwiązaniami zarządczymi stosowanymi w innych krajach UE oraz w przyszłości wdrożenie ich w macierzystym urzędzie.

Kto może wziąć udział w Programie?

Uczestnikiem wizyty/job shadowing może zostać pracownik administracji publicznej, który spełnia zestaw warunków takich jak m.in.:

  • zatrudnienie od minimum 2 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • znajomość języka obcego przynajmniej na poziomie B2 itp.

Podczas procesu oceny wniosków priorytetowo będą traktowane projekty planowane do realizacji przez urzędy i uczestników zatrudnionych poza Warszawą. Żeby wziąć udział w wizycie studyjnej lub tzw. job shadowing należy złożyć formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej Programu.

O projekcie

Projekt jest wdrażany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Budżet

Budżet Programu w jego fazie pilotażowej (2015/2016) wynosi 1 151 784 złotych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 086 017,13 złotych.

Więcej na temat Programu