ARGO Top Public Executive

Wykładowca mówiący do osób siedzących w ławkach

KSAP w partnerstwie z IESE Business School z Hiszpanii realizuje projekt "ARGO Top Public Executive, zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej administracji publicznej – pilotaż"

Rozwój kompetencji

Celem projektu jest wzmocnienie kluczowych kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi poprzez wzmocnienie kompetencji indywidualnych w trzech wymiarach:

  • osobistym – kompetencje przywódcze: proaktywność, zarządzanie własnym rozwojem,
  • interpersonalnym – kompetencje komunikacyjne: rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie charyzmy, umiejętność delegowania zadań, coaching i praca w zespole,
  • profesjonalnym – kompetencje zarządcze: myślenie i planowanie strategiczne, zarządzanie zasobami, zarządzanie zmianą, umiejętność prowadzenia.

Uczestnicy

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej (tj. podsekretarze stanu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów, biur, wydziałów, itp.), dysponujący bogatym portfelem kompetencji zawodowych i wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych, wynikających z aktualnych zadań w miejscu pracy.

Program

Program realizowany jest w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu uznanej na świecie harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej  w sektorze prywatnym i publicznym.

Program prowadzony jest w języku angielskim, składa się z 18 dni szkoleniowych realizowanych w 7 modułach, z których dwa odbędą się w Barcelonie a pięć w Warszawie.

Dwa dyplomy

Absolwenci programu uzyskają dyplomy KSAP oraz IESE Business School – uznawanej w  światowych rankingach trzech ostatnich lat za najlepszą uczelnię w dziedzinie programów edukacyjnych z zakresu zarządzania, przed IMD i Harvardem.

Finansowanie

Program finansowany jest w ramach PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat Programu