ARGO - Top Public Executive

Wykładowca mówiący do osób siedzących w ławkach

Loga funduszy europejskich, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, IESE Business School, Unii Europejskiej

ARGO - Top Public Executive, zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej administracji publicznej

Projekt realizowany w partnerstwie z IESE Business School (Hiszpania).

Rozwój kompetencji

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi.

Działania realizowane będą w trzech wymiarach:

 • kompetencje przywódcze: umiejętność budowania i komunikowania wizji i strategii instytucji, motywowanie zespołu, nowe podejście do przywództwa, proaktywność, etyka w życiu zawodowym,
 • kompetencje zarządcze: planowanie strategiczne, zarządzanie procesami makroekonomicznymi, zarządzanie zasobami, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami dużej skali,
 • kompetencje negocjacyjne: efektywna komunikacja, strategie i techniki negocjacyjne, kooperacja, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność delegowania zadań, coaching i praca w zespole.

Uczestnicy

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe) oraz najwyższe organy państwa (np. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Najwyższa Izba Kontroli).

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej (podsekretarze stanu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów, biur, wydziałów, itp.), dysponujący bogatym portfelem kompetencji zawodowych, a jednocześnie, wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych, wynikających z aktualnych zadań w miejscu pracy.

Program

Program kształcenia uwzględnia potrzeby najwyższej kadry zarządzającej administracji publicznej w zakresie rozwijania kompetencji przywódczych, zarządczych i negocjacyjnych. Przewiduje eksperckie kształcenie menedżerów administracji publicznej w wymiarze 160 godzin dydaktycznych w zakresie ww. kompetencji z uwzględnieniem następujących zagadnień:  

 1. Etyka w zarządzaniu sprawami publicznymi
 2. Komunikacja i negocjacje
 3. Kontrola i nadzór w sektorze publicznym
 4. Zarządzanie kryzysowe
 5. Zarządzanie strategiczne
 6. Zarządzanie zespołem
 7. Zarządzanie makroekonomiczne i finanse dla menedżera
 8. Zarządzanie projektami
 9. Zarządzanie zmianą

oraz

 1. Metodologia – wprowadzenie do metody case study
 2. Szkoleniowe gry strategiczne

Forma realizacji

Program obejmuje 20 dni szkoleniowych (160 godzin dydaktycznych) w kraju i za granicą, w tym:

 • briefing językowo-merytoryczny (1 dzień),
 • 3 trzydniowe zjazdy szkoleniowe w Warszawie,
 • 2 sesje wyjazdowe w ośrodkach szkoleniowych w Hiszpanii (4 dni i 4 dni),
 • sesję podsumowującą (1 dzień szkoleniowy i 1 dzień podsumowania).

Program realizowany jest w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej w sektorze prywatnym oraz publicznym i jest odpowiednikiem kursów AMP (Advanced Management Program), skierowanym dla pracowników sfery publicznej.

Program prowadzony jest w języku angielskim, składa się z 20 dni szkoleniowych (160 godzin dydaktycznych) realizowanych w kraju i za granicą (Barcelona, Madryt) w okresie do marca do listopada 2019 r.

Dyplomy

Na zakończenie kształcenia uczestnicy otrzymają wspólny dyplom IESE/KSAP ukończenia kursu specjalnego Top Public Executive, który jest równoważny z programem AMP.

Okres realizacji projektu

Projekt  "ARGO - Top Public Executive, zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej administracji publicznej” realizowany jest w okresie od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu ARGO