Zgłoszenia

Zdjęcie przedstawia czerwoną ikonkę "małpka" w tle widać monitor

Wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej określa i publikuje Szef Służby Cywilnej.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, w danym roku kalendarzowym zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego składa się w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

Przypominamy, że w razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Procedura zgłoszenia

 • Formularz zgłoszenia można wypełnić i wydrukować za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń (ISZ).
 • Formularz zgłoszenia można wypełnić na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu.
 • ISZ dopuszcza założenie z jednego adresu e-mail tylko jednego konta w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • ISZ umożliwia zmianę hasła - przycisk „Nie pamiętam hasła”.
 • Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, której formularz wpłynie do KSAP, zostanie powiadomiona właściwym komunikatem na koncie w Internetowym Systemie Zgłoszeń.

Przewodnik po systemie zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego znajduje się w materiałach do pobrania.

Przejdź do Internetowego Systemu Zgłoszeń

 

Instrukcja wypełnienia formularza w ISZ

 1. Załóż konto. Po założeniu konta system poda numer rachunku bankowego oraz wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Potwierdź aktywację konta na swojej skrzynce e-mail.
 3. Wypełnij formularz zgłoszenia.
 4. Sprawdź poprawność danych.
 5. Zapisz dane. Dane zamieszczone w formularzu zgłoszenia można zmieniać do momentu przesłania ich drogą elektroniczną (patrz punkt 3 poniższej instrukcji).
 6. Wydrukuj formularz zgłoszenia.

Instrukcja złożenia w KSAP zgłoszenia wydrukowanego z ISZ

 1. Podpisz formularz zgłoszenia w wyznaczonych miejscach.
 2. Uzyskaj podpis dyrektora generalnego urzędu na formularzu. Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej dyrektor generalny potwierdza spełnianie warunków umożliwiających przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.
 3. Zaloguj się na swoje konto w ISZ i prześlij dane zamieszczone w formularzu, naciskając przycisk „wyślij”. Danych zamieszczonych w formularzu zgłoszenia po ich wysłaniu nie będzie można zmieniać.
 4. Wnieś opłatę za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na indywidualny podany przez ISZ PK SC rachunek bankowy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej z adnotacją: „postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej - 2019 rok”. Wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w 2019 r. wynosi 630,00 zł (28% minimalnego wynagrodzenia).
 5. Tak wypełnione i podpisane zgłoszenie złóż wraz z dowodem wniesienia opłaty bezpośrednio w siedzibie KSAP lub drogą pocztową na adres:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”

Przypominamy: Zgłoszenie musi być złożone w oryginale z własnoręcznymi podpisami.

Niekompletne lub nieprawidłowe zgłoszenie

 1. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia w przypadku złożenia niekompletnego lub nieprawidłowego zgłoszenia do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zostanie ono zwrócone osobie przystępującej do postępowania kwalifikacyjnego za pokwitowaniem odbioru w celu uzupełnienia lub poprawienia.
 2. W zwróconym zgłoszeniu wskazane zostaną jego braki lub wady, które wymagają uzupełnienia lub poprawienia.
 3. Zgłoszenie należy uzupełnić lub poprawić w terminie wyznaczonym przez zespół sprawdzający, nie krótszym niż 7 dni.
 4. W celu uzupełnienia lub poprawienia nieprawidłowego lub niekompletnego zgłoszenia możliwa będzie ponowna edycja formularza w ISZ.
 5. Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia termin uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostanie złożone bezpośrednio w siedzibie KSAP lub nadane w placówce pocztowej.
 6. Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia w razie braku uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie, a także wówczas gdy na podstawie uzupełnionego lub poprawionego zgłoszenia nie będzie możliwe potwierdzenie spełnienia przez zgłaszającą się osobę warunków umożliwiających ubieganie się o mianowanie, zespół sprawdzający przekazuje stosowne zawiadomienie za pokwitowaniem odbioru.

Pliki do pobrania