Rada KSAP

Widok z okna na dziedziniec KSAP i powiewające flagi

Rada Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest organem wnioskującym, doradczym i opiniującym. Wspiera realizację misji KSAP w zakresie rozwoju i kierunków działania Szkoły, a także czuwa nad zgodnością programu z potrzebami i wyzwaniami administracji publicznej w Polsce.

Kompetencje Rady

Do kompetencji Rady należy:

 • opiniowanie kierunków działania Szkoły, ogólnych zasad rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także funkcjonowania i wyników działalności Szkoły,
 • rekomendowanie zmian i przedstawianie propozycji we wskazanym wyżej zakresie,
 • określanie organizacji i trybu działania Rady.

Skład Rady 

Radę tworzą przedstawiciele najwyższych organów administracji rządowej, ministrowie określonych resortów, a także wybitni przedstawiciele nauki, praktyki i środowisk opiniotwórczych powołani przez Prezesa Rady Ministrów.

Przewodniczący Rady

 • dr Marcin ROMANOWSKI – przewodniczący Rady KSAP
 • prof. Izabela KOWALIK – wiceprzewodnicząca Rady KSAP

Członkowie Rady

 • Minister właściwy do spraw administracji publicznej – Mariusz KAMIŃSKI
 • Minister właściwy do spraw finansów publicznych – Tadeusz KOŚCIŃSKI
 • Minister właściwy do spraw zagranicznych – prof. Jacek CZAPUTOWICZ
 • Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego – Jarosław GOWIN
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michał DWORCZYK
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Halina SZYMAŃSKA
 • Szef Służby Cywilnej – Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI
 • Prezes Najwyższej Izby Kontroli – Marian BANAŚ
 • Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. Marek ZIRK-SADOWSKI
 • Przewodniczący Rady Służby Publicznej – Tadeusz WOŹNIAK
 • prof. Tomasz BĄKOWSKI
 • prof. Zbigniew CIEŚLAK
 • prof. Maria GINTOWT-JANKOWICZ
 • prof. Cezary MIK
 • prof. Tomasz ROSTKOWSKI
 • prof. Henryk SAMSONOWICZ – Członek Honorowy
 • dr hab. Krzysztof SOBIERALSKI
 • prof. Mirosław STEC
 • dr Michał SZCZEPAŃSKI
 • dr Krzysztof Andrzej WĄSOWSKI
 • prof. Andrzej ZYBERTOWICZ