Zgłoszenia

Zdjęcie przedstawia czerwoną ikonkę "małpka" w tle widać monitor

Internetowy System Zgłoszeń został uruchomiony.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2019 r.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. 

1.  dokonać zgłoszenia elektronicznego                                                                                                                 tj. wypełnić i przesłać za pośrednictwem Internetowego System Zgłoszeń (ISZ): 

 • elektroniczny formularz zgłoszeniowy,
 • ankietę dotyczącą zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego.

Decyduje data przesłania w ISZ formularza i ankiety. Poza okresem przyjmowania zgłoszeń ISZ będzie nieaktywny.

oraz

2. przekazać zgłoszenie papierowe                                                                                                                          tj. przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczyć bezpośrednio do KSAP: 

 • wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu (część A) lub kserokopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu lub kserokopię zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego,
 • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej (150 zł),
 • jeśli w ankiecie, wykazano zaangażowanie w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego- kserokopie dokumentów potwierdzających to zaangażowanie, (takich jak: listy polecające, zaświadczenia, dyplomy, podziękowania czy inne dokumenty wystawione przez organizacje, w ramach których prowadzona była działalność lub przez osoby fizyczne, na rzecz których działalność była wykonywana), chyba że w ankiecie podane zostały dane kontaktowe (telefon, email) pozwalające na kontakt w celu weryfikacji informacji w niej zawartych.

Decyduje data stempla pocztowego a w przypadku zgłoszeń dostarczonych bezpośrednio - data wpłynięcia do KSAP

Instrukcja dokonania zgłoszenia elektronicznego

Formularz zgłoszenia można wypełnić na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu.
Osoba której formularz wpłynie do KSAP, jest powiadamiana o przyjęciu formularza komunikatem na jej koncie w Internetowym Systemie Zgłoszeń.

 

Przejdź do Internetowego Systemu Zgłoszeń

 

 

Instrukcja wypełnienia formularza w ISZ

 1. Załóż konto –  jest to możliwe w serwisie zewnętrznym – Internetowym Systemie Zgłoszeń. ISZ dopuszcza założenie w postępowaniu rekrutacyjnym tylko jednego konta z jednego adresu e-mail.
 2. Potwierdź aktywację konta na swojej skrzynce e-mail.
 3. Wypełnij formularz zgłoszenia.
 4. Sprawdź poprawność danych.
 5. Zapisz dane.
 6. Wydrukuj formularz zgłoszenia.
 7. Wypełnij elektroniczną ankietę dotyczącą zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego klikając przycisk "Wypełnij ankietę".
 8. W przeciwieństwie do formularza zgłoszenia, do którego przed wysłaniem można wracać, aby edytować dane, ankietę można wypełnić tylko raz. Zostanie ona przesłana do KSAP po naciśnięciu przycisku „Prześlij ankietę”. Danych zamieszczonych w ankiecie po jej wysłaniu nie będzie można zmieniać.

Instrukcja przekazania zgłoszenia papierowego

 1. Podpisz wydrukowany formularz zgłoszenia w wyznaczonych miejscach.
 2. Wklej zdjęcie na formularzu zgłoszenia.
 3. Zaloguj się na swoje konto w ISZ i prześlij dane zamieszczone w formularzu, naciskając przycisk „wyślij”. Danych zamieszczonych w formularzu zgłoszenia po ich wysłaniu nie będzie można zmieniać.
 4. Wnieś opłatę za przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego w wysokości 150 zł na konto:
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  00-922 Warszawa 54
  ul. Wawelska 56
  nr konta 92 1240 5918 1111 0000 4910 8787
 5. Komplet wymaganych dokumentów zawiera:
 • wypełniony, wydrukowany za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń Rekrutacja KSAP i podpisany w wyznaczonych miejscach formularz zgłoszenia wraz z wklejonym zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu (część A) lub kserokopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu lub kserokopię zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego,
 • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej,
 • jeśli wynika to z treści ankiety dotyczącej zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego, również kserokopie dokumentów, potwierdzających działalność wykazaną w ankiecie, takich jak: listy polecające, zaświadczenia, dyplomy, podziękowania czy inne dokumenty wystawione przez organizacje, w ramach których prowadzona była działalność lub przez osoby fizyczne, na rzecz których działalność była wykonywana, chyba że w ankiecie podane zostały dane kontaktowe (telefon, email) pozwalające na kontakt w celu weryfikacji informacji w niej zawartych.
 1. Komplet dokumentów należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KSAP lub drogą pocztową na adres:

  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem „Rekrutacja KSAP”.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia uznaje się datę późniejszego z następujących zdarzeń:
 • przesłania za pośrednictwem ISZ, elektronicznego formularza zgłoszenia wraz z elektroniczną ankietą (zgłoszenie elektroniczne),
 • nadania za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 • lub złożenia w kancelarii ogólnej KSAP podpisanego przez Kandydata formularza zgłoszenia wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (zgłoszenie papierowe).

Data modyfikacji: 7 grudnia 2018 r.

Pliki do pobrania