Postępowanie rekrutacyjne

Uczestnicy egzaminu piszą test siedzą przy pojedynczych stolikach.

Zgłoszenia: 2 stycznia – 15 lutego 2019 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r.:

1. dokonać zgłoszenia elektronicznego
tj. wypełnić i przesłać za pośrednictwem Internetowego System Zgłoszeń (ISZ): 

 • elektroniczny formularz zgłoszeniowy
 • ankietę dotyczącą zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego

Decyduje data przesłania w ISZ formularza i ankiety. Poza okresem przyjmowania zgłoszeń ISZ będzie nieaktywny.

2. przekazać zgłoszenie papierowe
tj. przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczyć bezpośrednio do KSAP:

 • wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię dyplomu (część A) lub kserokopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu lub kserokopię zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego,
 • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej (150 zł),
 • jeśli w ankiecie, wykazano zaangażowanie w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego - kserokopie dokumentów potwierdzających to zaangażowanie, takich jak: listy polecające, zaświadczenia, dyplomy, podziękowania czy inne dokumenty wystawione przez organizacje, w ramach których prowadzona była działalność lub przez osoby fizyczne, na rzecz których działalność była wykonywana, chyba że w ankiecie podane zostały dane kontaktowe (telefon, email) pozwalające na kontakt w celu weryfikacji informacji w niej zawartych.

Decyduje data stempla pocztowego a w przypadku zgłoszeń dostarczonych bezpośrednio - data wpłynięcia do KSAP.


Rekrutacja obejmuje cztery etapy.

ETAP I

Pierwszy etap składa się z następujących części:

1. Sprawdzian wiedzy ogólnej

Sprawdzian wiedzy ogólnej ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań dotyczących zagadnień społecznych, gospodarczych, prawnych oraz politycznych. Oceniany jest w skali 0-100 punktów.

2. Sprawdzian umiejętności

Sprawdzian umiejętności obejmuje sprawdzenie umiejętności logicznego myślenia, analizy i wykorzystania informacji, rozwiązywania problemów, uczenia się, planowania i organizacji. Oceniany jest w skali 0-60 punktów.

3. Ankieta dotycząca zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego

Na etapie zgłoszenia do postępowania rekrutacyjnego kandydaci wypełniają ankietę dotyczącą zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego. Osoby, które wykazywały się aktywną postawą prospołeczną i które angażowały się w bezinteresowną służbę na rzecz szeroko rozumianego dobra wspólnego mogą otrzymać do 30 punktów w zależności od:

 • charakteru działalności na rzecz dobra wspólnego;
 • stopnia zaangażowania w działalność na rzecz dobra wspólnego;

Punkty za ankietę przyznaje się wyłącznie za działalność:

 • realizowaną w ciągu siedmiu lat poprzedzających dokonanie zgłoszenia.
 • w odniesieniu do której Kandydat przedstawi kserokopie dokumentów potwierdzających wykazaną działalność (takich jak listy polecające, zaświadczenia, dyplomy, podziękowania czy inne dokumenty wystawione przez odpowiednie organizacje, w ramach których prowadzona była działalność społeczna lub przez osoby fizyczne, na rzecz których wykonywane były wymienione w ankiecie zadania) lub poda dane kontaktowe (telefon, email) pozwalające na weryfikację informacji w niej zawartych.

Przygotowując ankietę należy pamiętać, że jej wypełnienie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż wszelkie podane w niej informacje są zgodne z prawdą. Informacje te mogą podlegać weryfikacji w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

Przykłady działalności na rzecz dobra wspólnego:

 1. na rzecz indywidualnych osób potrzebujących/wykluczonych
 2. na rzecz instytucji zajmujących się pomocą potrzebującym/wykluczonym
 • domy dziecka,
 • świetlice środowiskowe,
 • hospicja,
 • szpitale,
 • domy opieki,
 • ośrodki dla niepełnosprawnych,
 • schroniska dla bezdomnych,
 • zakłady karne,
 • schroniska dla zwierząt.
 1. opiekuńczo-wychowawcza-formacyjna
 • opieka na koloniach i obozach,
 • prowadzenie zastępu/drużyny zuchowej/ harcerskiej,
 • prowadzenie drużyny sportowej,
 • prowadzenie grup rozwojowych (np. we wspólnotach religijnych, szkołach, organizacjach lokalnych).
 1. na rzecz promocji kraju/regionu
 2. na rzecz ochrony i promocji dóbr kultury, historii lub dziedzictwa kraju/regionu
 3. na rzecz promocji i rozwoju kultury fizycznej i sportowej
 4. na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 5. na rzecz lokalnej społeczności (np. sprzątanie okolicy, aktywność w ramach lokalnej wspólnoty religijnej, interwencje mające na celu poprawę warunków życia wspólnoty lokalnej – starania o nową szkołę, drogę, wodociąg, kanalizację itp)
 6. na rzecz rozwoju zawodowego (np. koła naukowe, samorządy studenckie)
 7. ratownicza (np. ochotnicza straż pożarna, ratownictwo wodne, ratownictwo górskie
 8. na rzecz krwiodawstwa i transplantologii (w tym oddawanie krwi, szpiku)

Przykłady działalności, której nie uznaje się za punktowaną działalność na rzecz dobra wspólnego:

 1. przekazywanie pieniędzy/rzeczy na zbiórkę publiczną
 2. bierne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez ww. instytucje
 3. staże i praktyki zawodowe

​ETAP II

Drugi etap rekrutacji składa się z następujących części:

1.  Sprawdzian znajomości języka obcego

Osoby biorące udział w rekrutacji do KSAP zdają egzamin pisemny z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Egzamin składa się z czterech części sprawdzających następujące umiejętności na poziomie B2:

 • praktyczną znajomość struktur językowych i słownictwa,
 • rozumienie ze słuchu (w oparciu o wysłuchany fragment tekstu),
 • rozumienie tekstu pisanego (np. artykułu prasowego),
 • pisanie (przygotowanie krótkiego tekstu na zadany temat).

Sprawdzian znajomości języka obcego jest oceniany w skali 0-100 punktów.

2.  Badanie profilu motywacyjnego

Badanie profilu motywacyjnego przeprowadzane jest za pomocą profesjonalnych narzędzi psychologicznych. Badanie realizowane jest za pośrednictwem narzędzia informatycznego – na komputerach znajdujących się w KSAP.

Wynik badania jest oceniany w skali 0-100 punktów.

ETAP III

Etap trzeci rekrutacji stanowi ocena zintegrowana obejmująca realizację różnorodnych zadań, w tym zadań wykonywanych w grupie, w warunkach symulacji sytuacyjnej.

Wynik tego etapu jest oceniany w skali 0-40 punktów.

ETAP IV

Etap czwarty rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikująca, w trakcie której Komisja Rekrutacyjna dokonuje ostatecznej oceny Kandydata pod kątem jego przydatności do służby publicznej oraz do pracy na wyższych stanowiskach w służbie publicznej. Komisja bierze pod uwagę w szczególności jego umiejętności, motywację, potencjał rozwojowy, kreatywność, kulturę osobistą i kulturę języka.

Rozmowa kwalifikująca obejmuje również krótki dialog w języku obcym, mający na celu ocenę umiejętności wypowiedzi ustnej w języku, z którego kandydat zdawał egzamin pisemny. Rozmowa kwalifikująca jest oceniana w skali 0-60 punktów. 

Warunki dopuszczenia do kolejnych etapów rekrutacji

Komisja, biorąc pod uwagę rozkład wyników uzyskanych przez Kandydatów w ramach poszczególnych części danego etapu rekrutacji, ustala liczbę punktów niezbędną do dopuszczenia Kandydata do kolejnego etapu.

Punkty uzyskane przez Kandydata w kolejnych etapach nie podlegają sumowaniu. Kandydat może zostać dopuszczony do kolejnego etapu rekrutacji wyłącznie, jeżeli uzyska co najmniej wymaganą niezbędną liczbę punktów w poszczególnych częściach poprzedniego etapu rekrutacji.

Informacje organizacyjne

O dopuszczeniu do każdego etapu oraz o miejscu przeprowadzania egzaminów zawiadamiamy drogą elektroniczną. Listy osób dopuszczonych do kolejnych etapów w formie zawierającej imię/imiona i nazwisko wywieszane są zarówno w siedzibie KSAP, jak i zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły.

Osoba, która została zakwalifikowana do kształcenia w KSAP, staje się słuchaczem z dniem rozpoczęcia nauki, po złożeniu ślubowania i dokonaniu niezbędnych formalności, w tym przedłożeniu stosownego oświadczenia o niekaralności i o stanie zdrowia.


Data modyfikacji: 7 grudnia 2018 r.

Pliki do pobrania