Najczęstsze pytania

Osobom, które planują ubiegać się o przyjęcie do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, rekomendujemy regularne śledzenie serwisu internetowego, w którym znajdą wszelkie przydatne informacje.

1. Jak długo trwa nauka w KSAP?

Kształcenie w KSAP trwa blisko dziewiętnaście miesięcy, ma charakter stacjonarny, ciągły bez podziału na semestry i nie może być łączone ani z pracą ani z nauką w innych instytucjach.


2. Jakich formalności musi dopełnić osoba przyjęta do KSAP przed rozpoczęciem kształcenia?

Osoba, która została zakwalifikowana do kształcenia w KSAP staje się słuchaczem po:

  • złożeniu ślubowania o rocie określonej w regulaminie kształcenia,
  • przedłożeniu zaświadczeń o niekaralności i o stanie zdrowia,
  • złożeniu zobowiązania do podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, jakie bezpośrednio po ukończeniu Szkoły oferuje Prezes Rady Ministrów.

3. W jakich przypadkach koszty kształcenia podlegają zwrotowi?

Stypendium i inne koszty kształcenia podlegają zwrotowi w całości lub w części w razie:

  • skreślenia z listy słuchaczy,
  • niepodjęcia pracy w urzędach administracji publicznej,
  • rezygnacji z pracy w urzędach administracji publicznej przed upływem pięciu lat.

4. Jakie uprawnienia pracownicze przysługują słuchaczom i absolwentom KSAP?

  • słuchacze otrzymują stypendium opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (3300 zł brutto),
  • słuchacze posiadają obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe, wypadkowe, zdrowotne),
  • okres kształcenia w KSAP zalicza się do uprawnień pracowniczych,
  • słuchaczom KSAP, którzy przed rozpoczęciem kształcenia byli pracownikami administracji publicznej, na okres kształcenia w KSAP przysługuje urlop bezpłatny.

5. Czy można ubiegać się o przyjęcie do Krajowej Szkoły przed obroną pracy magisterskiej?

Aby zostać dopuszczonym do postępowania rekrutacyjnego, należy w wyznaczonym terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów, w tym kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych.


6. Czy Krajowa Szkoła zwraca odpis dyplomu osobom, które odpadły w trakcie procesu rekrutacji?

Krajowa Szkoła wymaga od Kandydatów złożenia kserokopii – nie oryginału - dyplomu lub kserokopii dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu lub kserokopii zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego. W związku z tym dokumenty Kandydatów niedopuszczonych do kolejnych etapów rekrutacji oraz osób nieprzyjętych do kształcenia w KSAP nie są odsyłane.


Data modyfikacji: 14 marca 2018 r.

Pliki do pobrania