06.12.2017
Programy i projekty

Konkurs FZP rozstrzygnięty!

Laureatem I edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego został Jakub Dzik, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyboru laureata dokonali uczestnicy konferencji, która odbyła się w KSAP 5 grudnia br. 

Zdjęcie grupowe finalistów konkursu i przedstawicieli Kapituły.

"Bez wątpienia Forum powinno stać się kluczowym ośrodkiem wspierania centrum rządowego w reformowaniu administracji publicznej." - napisał Wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do finalistów konkursu i uczestników konferencji. Jak podkreślił, innowacje w sektorze publicznym powinny służyć poprawie jakości życia obywateli. 

"Innowacyjność obejmuje pokonywanie barier, przełamywanie stereotypów i skostniałych struktur, zmianę mentalności oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym." - dodał Wicepremier. Wśród czynników, które mają największy wpływ na innowacje w sektorze publicznym wymienił:

 • likwidację barier biurokratycznych,
 • korzystanie z potencjału i zaangażowania obywateli,
 • budowę otwartego, opartego na zaufaniu społeczeństwa obywatelskiego,
 • promowanie „kultury innowacji”,
 • współpracę ze wszystkimi uczestnikami życia publicznego.

Innowacyjne praktyki

Finaliści, wybrani przez Kapitułę Konkursu zaprezentowali innowacyjne praktyki, które wdrożyli w swoich urzędach:

 • Jakub Dzik, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Nowe usługi GIS w bezpieczeństwie
  Nowatorstwo rozwiązania polega na stworzeniu jedynego i jednolitego narzędzia systemu informacji przestrzennej (GIS) wspierającego procesy analityczne, decyzyjne i koordynacyjne w systemie bezpieczeństwa województwa podkarpackiego. Przykładem jest wykonanie analizy sieciowej czasów dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego pozwalającej na optymalizację ich dotarcia do miejsca zdarzenia. Rozwiązanie zaimplementowane zostało w systemie powiadamiania ratunkowego w zakresie obsługi zdarzeń na podkarpackim odcinku autostrady A4.
 • Anna Gręda, Urząd Skarbowy Pabianice, Propagowanie elektronicznych rozliczeń poza urzędem
  W ramach dobrej praktyki zrealizowano szereg działań edukacyjnych w zakresie e-Deklaracji. Projekt zakładał dotarcie do osób „wykluczonych” elektronicznie m.in. osób starszych, niemających dostępu do internetu lub niewykorzystujących komputera do załatwiania spraw urzędowych. Upowszechniano ideę składania e-deklaracji wśród młodzieży wkraczającej w dorosłość.

 • Katarzyna Nowak, Małopolski Urząd Wojewódzki, Wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS) na wszystkich stanowiskach pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  System Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS) wyróżnia się wśród innych tego typu rejestrów tym, iż spaja wszystkie sprawy z zakresu cudzoziemców (zezwolenia pobytowe, zezwolenia na pracę, zaproszenia cudzoziemców). ERS wersja II (ERS II) został zaprojektowany jako nowoczesne narzędzie informatyczne, odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracowników realizujących zadania związane z pobytem i pracą obywateli państw trzecich. Jeden rejestr do wszystkich spraw z zakresu cudzoziemców pozwala natychmiast ustalić komórkę i pracownika realizującego sprawę, umożliwia także kontrolę nad terminowością, ułatwia kwestie sprawozdawcze oraz analityczne. Rozwiązanie ma charakter uniwersalny, istnieje możliwość wdrożenia systemu w innych instytucjach. Projekt ERS II uzyskał dofinansowanie z Funduszu Azylu Migracji i Integracji i jest obecnie wdrażany w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Uczestnicy konferencji wzięli również udział w miniwarsztatach Jak być innowacyjnym liderem w administracji publicznej?, które przeprowadzili Jacek Jakubowski (trener, coach i super­wizor Grupy TROP) oraz Tadeusz Reimus (konsultant, akredytowany coach PCC, trener i koordynator strategiczny Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz KSAP).

Konkurs FZP

Celem konkursu było wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Konkurs promuje liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług  publicznych.

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na stronie Forum.

Galeria zdjęć

Wideo