23.01.2017
Informacje

Administracja "od kuchni" - krajowe staże administracyjne

Słuchacze XXVII Promocji Jan Karski 23 stycznia 2017 r. rozpoczęli drugi staż w krajowych jednostkach administracji publicznej. Krajowe staże administracyjne organizowane są w instytucjach administracji publicznej szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Słuchacze XXVII Promocji Jan Karski rozpoczęli drugi staż w krajowych jednostkach administracji publicznej. Staż trwa 6 tygodni i realizowany jest w terminie od 23 stycznia do 3 lutego 2017 r.

Kształtowanie postaw urzędnika służby cywilnej

Słuchacze w trakcie stażu wykonują zadania przewidziane dla urzędników służby cywilnej danego urzędu, pogłębiając wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie kształcenia w Szkole oraz ćwicząc umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konkretnych problemów w praktyce. Ponadto, w codziennym kontakcie z pracą w urzędach, słuchacze mają okazję poznać specyfikę funkcjonowania polskiej administracji publicznej „od kuchni”.

Miejsca staży krajowych

W doborze miejsca stażowego Krajowa Szkoła kieruje się preferencjami zawodowymi słuchaczy i ich zainteresowaniami. Słuchacze XXVII Promocji odbywają staże w:

 • Biurze Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwie Cyfryzacji,
 • Ministerstwie Energii,
 • Ministerstwie Finansów,
 • Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
 • Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwie Rozwoju,
 • Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • Ministerstwie Sprawiedliwości.

Założenia stażu krajowego

Staż administracyjny organizowany dla słuchaczy w krajowych instytucjach administracji publicznej stanowi jeden z najważniejszych elementów aplikacyjnego kształcenia w KSAP i jest jego integralną częścią. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Słuchacze KSAP wykonują w miejscu stażu zadania przewidziane dla urzędników tego urzędu. Po odbyciu pierwszego stażu administracyjnego w instytucjach krajowych oraz stażu zagranicznego odbywającego się głównie w instytucjach administracji krajów UE, słuchacze kierowani są na drugi krajowy staż administracyjny.