05.06.2017
Dla słuchaczy

Administracja "od kuchni" - krajowe staże administracyjne

Słuchacze XXVIII Promocji Tadeusz Kościuszko 5 czerwca 2017 r. rozpoczęli pierwszy staż w krajowych jednostkach administracji publicznej. Krajowe staże administracyjne organizowane są w instytucjach administracji publicznej szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Biuro - otwarta przestrzeń, w której są ustawione biurka. Dwie osoby siedzą przy biurkacg, jedna osoba idzie przez biuro.

Słuchacze XXVIII Promocji Tadeusz Kościuszko rozpoczęli drugi staż w krajowych jednostkach administracji publicznej. Staż trwa 8 tygodni i realizowany jest w terminie od 5 czerwca do 28 lipca 2017 r.

Kształtowanie postaw urzędnika służby cywilnej

Słuchacze w trakcie stażu wykonują zadania przewidziane dla urzędników służby cywilnej danego urzędu, pogłębiając wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie kształcenia w Szkole oraz ćwicząc umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konkretnych problemów w praktyce. Ponadto, w codziennym kontakcie z pracą w urzędach, słuchacze mają okazję poznać specyfikę funkcjonowania polskiej administracji publicznej „od kuchni”.

Miejsca staży krajowych

W doborze miejsca stażowego Krajowa Szkoła kieruje się preferencjami zawodowymi słuchaczy i ich zainteresowaniami. Słuchacze XXVIII Promocji odbywają staże w:

 • Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
 • Ministerstwie Energii
 • Ministerstwie Cyfryzacji
 • Ministerstwie Finansów
 • Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
 • Ministerstwie Rozwoju
 • Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwie Środowiska
 • Najwyższej Izbie Kontrolii
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Założenia stażu krajowego

Staż administracyjny organizowany dla słuchaczy w krajowych instytucjach administracji publicznej stanowi jeden z najważniejszych elementów aplikacyjnego kształcenia w KSAP i jest jego integralną częścią. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Słuchacze KSAP wykonują w miejscu stażu zadania przewidziane dla urzędników tego urzędu. Po odbyciu pierwszego stażu administracyjnego w instytucjach krajowych oraz stażu zagranicznego odbywającego się głównie w instytucjach administracji krajów UE, słuchacze kierowani są na drugi krajowy staż administracyjny.